5. Export (Xuất) Khách tiềm năng

You are here:
< All Topics

Trước đó ta đã có chức năng import (nhập) khách tiềm năng vào hệ thống. Bây giờ sẽ đến chức năng Export Khách tiền năng.

1. Vào Khách tiềm năng

2. Ở màn hình danh sách bạn chọn những Khách cần Export (Xuất) hoặc nhấn chọn tất cả

3. Nhấn Xuất ra với định dạng file mà bạn muốn: excel, csv, pdf, in ra

4. Kết quả ta được file khách tiềm năng mà bạn muốn.

Trên là hướng dẫn sử dụng export khách tiềm năng.

Previous 4. Import Khách tiềm năng bằng CSV,Excel
Next 6. Chuyển đổi Khách tiềm năng thành Khách hàng
Table of Contents