5. Export Liên hệ

You are here:
< All Topics

Về phần export sẽ được làm các bước sau:

1. Vào Liên hệ

2. Bạn chỉ có thể search Liên hệ theo cùng công ty hoặc công ty hoặc Export 1 trang 25 dòng

3. Chọn Xuất Ra bằng: Excel, csv, pdf, in ra

4. Và tận hưởng kết quả

Previous 4. Import Liên hệ
Table of Contents