4. Xóa Thẻ – Tag

You are here:
< All Topics

Để xóa các tag hay các thẻ bạn làm bước sau:

1. Vào Thiết lập sau đó vào cài đặt

2. Chọn Các thẻ

3. Xóa thẻ mà mình muốn

4. Nhấn Lưu Cài đặt sau khi xóa.

Previous 3. E-Sign – Chữ ký điện tử
Table of Contents