4. Thêm Trang thái của Ticket

You are here:
< All Topics

Để năm bắt tính hình hỗ trợ chúng ta sẽ có phần Trạng thái hỗ trợ để dễ dàng kiểm soát.

1. Login vào hệ thống, chọn Thiết lập

2. Chọn Hỗ trợ sau đó chọn Trang thái yêu cầu

3. Chọn Trạng thái liên hệ hỗ trợ

4 .Điền thông tin, màu, vị trí số trạng thái mới

5. Sau đó lưu lại

Trên là hướng dẫn tạo trạng thái mới của Ticket

Previous 3. Thêm độ ưu tiên ticket
Table of Contents