4. Phân loại chi phí

You are here:
< All Topics

Đây phần để bạn tạo các loại tên chi phí để phần loại chi phí :

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Tài chính sau đó chọn Phần loại chi phí

3. Chọn thêm phân loại chi phí mới

4. Điền tên phân loại

5. Nhấn lưu lại sau khi điền xong

Previous 3. Phương thức thanh toán
Table of Contents