4. Gửi Phiếu thu, Thanh toán đến Email

You are here:
< All Topics

Hệ thống có tùy chọn gửi phiếu thu, thanh toán này cho khách hàng có liên quan. 

Previous 3. Xóa Thanh Toán/Phiếu Thu
Table of Contents