4. Chuyển đổi đề xuất kế hoạch thành Bản ước tính / Hóa đơn

You are here:
< All Topics

Để chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn hoặc ước tính, hãy chọn đề xuất từ ​​bảng và ở bên phải một nút chuyển đổi sẽ được hiển thị

 

Nhấp vào nút và chọn Ước tính hoặc Hóa đơn. Sau khi bạn chọn, một cửa sổ bật lên sẽ được hiển thị cùng với thông tin xem trước cùng với các mục được phân tích cú pháp được tự động chèn vào ước tính / hóa đơn.

Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào Lưu .

Sau khi chuyển đổi, đề xuất sẽ tự động được đánh dấu là đã chấp nhận (nếu chưa được đánh dấu là Đã chấp nhận).

Nếu đề xuất có liên quan đến một số khách hàng tiềm năng không được chuyển đổi thành khách hàng, trước tiên bạn sẽ cần chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng, sau đó quay lại đây và chuyển đổi đề xuất thành ước tính hoặc hóa đơn.
Previous 3. Xóa Đề xuất kế hoạch
Next 5. Gửi đề xuất cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng
Table of Contents