3. Xóa Liên Hệ

You are here:
< All Topics

Liên hệ là 1 người liên hệ trong 1 công ty (doanh nghiệp, xí nghiệp,…) để tạo Liên hệ bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Khách hàng

2. Click 1 khách hàng bạn cần thêm liên hệ

3. Màn hình thông tin khách hàng hiện ra, chọn Liên hệ

4. Tìm liên hệ cần xóa và nhấn nút Xóa ở Liên hệ đó

5. Hệ thông sẽ popup cần bạn xác nhận xóa hay không

6. Hệ thống sẽ thông báo Xóa Liên hệ thành công

Trên đây là hướng dẫn tạo Liên hệ, cảm ơn bạn đã xem.

Previous 2. Chỉnh sửa Liên Hệ
Next 4. Import Liên hệ
Table of Contents