3. Thêm độ ưu tiên ticket

You are here:
< All Topics

Để thêm mới 1 độ ưu tiên trong yêu cầu hỗ trợ (ticket) bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Thiết lập

2. Chọn Hỗ trợ sau đó chọn Đô ưu tiên của yêu cầu hỗ trợ

3. Chọn Quyền ưu tiên mới để thêm

4. Điền tên quyền ưu tiên bạn muốn sau đó nhân Lưu lại

Trên là hướng dẫn thêm độ ưu tiên yêu cầu hỗ trợ, cảm ơn bạn đã xem

Previous 2. Tạo phản hồi soạn sẵn cho yêu cầu hỗ trợ
Next 4. Thêm Trang thái của Ticket
Table of Contents