3. Đăng ký khách hàng

You are here:
< All Topics

Bạn có thể bật / tắt đăng ký khách hàng từ Thiết lập -> Cài đặt -> Khách hàng -> Cho phép khách hàng đăng ký.

Khách hàng của bạn sẽ có thể đăng ký tại URL của bạn nơi hệ thống được cài đặt eq. yourdomain.com

Nếu đăng ký khách hàng bị vô hiệu hóa, bạn sẽ chỉ có thể thêm khách hàng từ khu vực quản trị.

Trình đơn thả xuống cho ngôn ngữ là chỉ báo về ngôn ngữ mà người liên hệ sẽ sử dụng trong khi duyệt khu vực khách hàng.

Hãy nhớ rằng ngôn ngữ cho liên hệ chỉ áp dụng cho khu vực khách hàng, điều này có nghĩa là mọi email, tài liệu PDF sẽ vẫn được gửi từ ngôn ngữ mặc định được chọn trong hồ sơ khách hàng / công ty.

Previous 2. Các tùy chỉnh đối với khách hàng trong và ngoài hệ thống
Table of Contents