3. Các tùy chỉnh đối với khách tiềm năng

You are here:
< All Topics

Phần này chủ yếu trong tâm với nội bộ lúc tạo khách tiềm năng

1. Vào Thiết lập sau đó chọn Cài đặt

2. Chọn Khách tiềm năng

3. Trạng thái mặc định khi tạo khách tiềm năng

4. Nguồn mặc định khi tạo khách tiềm năng

5. Không cho phép sửa Khách tiềm năng khi đã chuyển đổi

6. Và còn nhiều mục tùy chỉnh khác bạn có thể xem,.. Sau đó nhân Lưu cài đặt

Previous 2. Thêm trang thái Lead mới
Table of Contents