2. Xuất tập tin PDF lớn

You are here:
< All Topics

Để xuất 1 file PDF lớn, bạn làm như sau:

1. Ở menu chọn Tiện ích sau đó chọn Xuất tập tin PDF lớn

2. Chọn module và khoảng thời gian bạn muốn xuất

3. Chọn Xuất

 

Previous 1. Tạo và theo dõi mục tiêu KPI
Next 3. Xuất CSV theo mục tùy chọn
Table of Contents