2. Thêm đơn vị tiền mới

You are here:
< All Topics

Để thêm đơn vị tiền mới:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Tài chính sau đó chọn Đơn vị tiền

3. Chọn đơn vị tiền mới

4. Điền thông tin tiền mới

5. Nhấn lưu lại sau khi hoàn thành

Trên là hướng dẫn tạo đơn vi tiền mới, Cảm ơn bạn đã xem

Previous 1. Thêm tỉ giá thuế mới
Next 3. Phương thức thanh toán
Table of Contents