2. Thay đổi thông tin công ty

You are here:
< All Topics

Sau khi thay đổi logo công ty hoặc ta muốn đổi lại thông tin công ty thì làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, sau đó chọn Thiết lập

2. Chọn Cài đặt

3. Chọn Thông tin Công ty

4. Thay đổi thông tin mà bạn muốn đổi

5. Sau đó nhấn Lưu lại cài đặt

Trên là hướng dẫn thay đổi thông tin công ty

Previous 1. Thay đổi logo công ty
Next 3. Thay đổi thông tin máy chủ gửi mail
Table of Contents