6. Gói đăng ký của khách

You are here:
< All Topics

Trang Portal của chúng tôi có thể cho khách hàng đăng nhập vào để kiểm tra gói đăng ký cũng như hóa đơn thanh gói đăng ký của khách và gửi hóa đơn thanh toán thành công. Để khách có thể xem bạn bật chức năng như sau:

1. Vào Thiết lập

2. Sau đó vào cài đặt, Chọn Khách đăng ký hoặc Đăng ký của khách.

3. Ở mục Show subscriptions in customers area? chọn

4. Để gửi thông báo thanh toán thành công ở mục After subscription payment is succeeded có 4 mục bạn có thể lựa chọn, cao nhất sẽ là Send Invoice and Payment Receipt (Hóa đơn và biên lai thanh toán)

Trên là hướng dẫn để bật chức năng hiện gói đăng ký của khách ở khu vực dành cho Khách hàng, cảm ơn bạn đã xem

Previous 5. Cài đặt Form yêu cầu hỗ trợ (ticket)
Next 7. Cổng thanh toán PayPal
Table of Contents