2. Chỉnh sửa phiếu chi

You are here:
< All Topics

Trước đã có bài tạo phiếu chi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa phiếu chi nhé:

1. Ở menu, chọn Phiếu chi

2. Ở màn hình phiếu chi, chọn Chỉnh sửa phiếu chi mà bạn muốn

3. Sau khi chỉnh sửa xong thông tin, nhấn Lưu lại

Trên là chỉnh sửa phiếu chi, cảm ơn bạn đã xem!

Previous 1. Tạo Phiếu chi
Next 3. Xóa Phiếu chi
Table of Contents