2. Chỉnh sửa khách tiềm năng

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa thông tin của 1 khách tiềm năng trên hệ thống, bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống chọn Khách tiềm năng

2. Ở danh sách, click vào 1 khách tiềm năng trong danh sách cần chỉnh sửa và click vào nút chỉnh sửa

3. Chỉnh sửa những thông tin mà bạn muốn sửa

4. Sau khi chỉnh sửa xong thì nhấn Lưu lại

Vậy là bạn đã chỉnh sửa xong 1 khách tiềm năng

Previous 1. Thêm Khách tiềm năng
Next 3. Xóa khách tiềm năng
Table of Contents