2. Chỉnh sửa Khách hàng

You are here:
< All Topics

Sau khi đã tạo mới khách hàng, bạn cần chỉnh sửa khách thì có thể làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Khách hàng

2. Chọn Khách hàng cần chỉnh sửa và nhấn View

3. Sau khi chỉnh sửa xong các bạn nhấn Lưu Lại

Trên là hướng dẫn bạn chỉnh sửa 1 khách hàng, cảm ơn bạn đã xem

Previous 1. Thêm Khách Hàng
Next 3. Xóa khách hàng
Table of Contents