1. Thêm / Xóa / Sửa Bảng Lương (Salary)

You are here:
< All Topics

I. Thêm Bảng Lương (Salary)

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Salary

Bước 2: Nhấn nút “Thêm Salary

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn “Lưu”

II. Xóa Salary

Ở Màn hình danh sách các Salary => bạn tích chọn Salary muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 Salary chọn “Thao Tác” => “Xóa”

III. Sửa Salary

Cách 1: Ở màn hình danh sách Salary => Bạn Click Đúp vào Salary muốn chỉnh sửa => Sau đó các ô sẽ hiện ra => Sau khi sửa xong thì nhấn tích xanh “Đồng ý”

 

Cách 2: Bạn có thể vào chi tiết 1 nhân viên để sửa

Next 1.2 Import Salary
Table of Contents