1. Thêm tỉ giá thuế mới

You are here:
< All Topics

Để thêm tỉ giá thuế mới:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Tài chính sau đó chọn Tỉ giá thuế

3. Chọn thêm thuế mới

4. Điền tỉ giá mới

Trên là hướng dẫn tạo tỉ giá thuế mới

Next 2. Thêm đơn vị tiền mới
Table of Contents