1. Thêm nhóm khách hàng

You are here:
< All Topics

Để thêm nhóm khánh hàng bạn làm như sau:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Khách hàng sau đó chọn Nhóm

3. Chọn Nhóm khách hàng mới để thêm

4. ĐIền tên nhóm

5. Sau đó nhấn Lưu

Next 2. Các tùy chỉnh đối với khách hàng trong và ngoài hệ thống
Table of Contents