1. Thêm mới Thanh Toán

You are here:
< All Topics

Để thêm mới 1 thanh toán thì làm như sau:

1. Login vào hệ thống chọn Bán hàng sau đó chọn Hóa đơn

2. Chọn hóa đơn cần tạo thanh toán

3. Chọn Thanh toán

4. Nhập thông tin thanh toán, sau đó nhấn lưu lại

5. Sau khi lưu lại sẽ hiện biên lai thu tiền

Vậy là bạn đã tạo 1 phiếu thu, cảm ơn bạn đã xem.

Next 2. Chỉnh sửa Thanh Toán/Phiếu Thu
Table of Contents