1. Thêm mới Hợp Đồng

You are here:
< All Topics

Để tạo mới 1 hợp đồng, bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Hợp đồng

2. Chọn Hợp Đồng mới để tạo

3. Điền thông tin vào hợp đồng mới

4. Sau đó nhấn nhấn Lưu Lại

5. Hệ thống sẽ thông báo tạo hợp đồng mới thành công

Trên là hướng dẫn tạo mới hợp đồng, cảm ơn bạn đã xem!

Next 2. Chỉnh sửa Hợp Đồng
Table of Contents