1. Thêm loại hợp đồng

You are here:
< All Topics

Loại hợp đồng dùng để giúp bạn lọc danh sách và xác định được nó liên quan đến loại sản phẩm nào:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Hợp đồng sau đó chọn Loại hợp đồng

3. Nhấn chọn loại hợp đồng mới

4. ĐIền tên loại hợp đồng

5. Sau đó nhấn Lưu

Table of Contents