1. Thêm Liên Hệ

You are here:
< All Topics

Liên hệ là 1 người liên hệ trong 1 công ty (doanh nghiệp, xí nghiệp,…) để tạo Liên hệ bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Khách hàng

2. Click 1 khách hàng bạn cần thêm liên hệ

3. Màn hình thông tin khách hàng hiện ra, chọn Liên hệ

4. Click new contact để thêm mới 1 liên hệ

5. Sau khi điền thông tin xong thì nhấn Lưu Lại

6. Hệ thống sẽ thông báo tạo Liên hệ thành công

Trên đây là hướng dẫn tạo Liên hệ, cảm ơn bạn đã xem.

Next 2. Chỉnh sửa Liên Hệ
Table of Contents