1. Thêm Khách Hàng

You are here:
< All Topics

Mục Khách hàng là nơi lưu trữ những khách hàng doanh nghiệp, khách hàng lớn ,.. để thêm mới khách hàng bạn làm theo các bước sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Khách Hàng

2. Sau đó nhấn Khách hàng mới để tạo mới

3. Điền thông tin khách vào, sau đó nhấn Lưu Lại hoặc Lưu và tạo Liên Hệ

4. Sau khi nhấn Lưu, Hệ thông sẽ chuyển sang màn hình kết quả tạo mới để các bạn xem

Trên là hướng dẫn tạo mới khách hàng, cảm ơn bạn đã xem!

Next 2. Chỉnh sửa Khách hàng
Table of Contents