1. Thêm Hóa Đơn

You are here:
< All Topics

Để thêm mới 1 hóa đơn bạn làm như sau:

1. Login hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Hóa đơn

2. Chọn Tạo hóa đơn mới

3. Điền thông tin vào hóa đơn như khách hàng, sản phẩm, số tiền thanh toán,…

4. Sau đó nhấn Lưu lại

5. Hệ thống sẽ thông báo tạo mới thành công

Trên là Hướng dẫn tạo hóa đơn, cảm ơn bạn đã xem!

Next 2. Chỉnh sửa hóa đơn
Table of Contents