1. Thêm Báo giá

You are here:
< All Topics

Để thêm báo giá ta có thể chuyển đổi từ Đề xuất kế hoạch sang hoặc tạo mới theo cách dưới đây:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán hàng sau đó chọn Báo giá

2. Chọn Tạo Báo giá mới

3. Điền thông tin Báo giá và thêm sản phẩm vào báo giá

4. Nhấn Lưu sau khi hoàn thành điền thông tịn

5. Hệ thống sẽ thông báo tạo báo giá thành công.

Trên là hướng dẫn tạo báo giá, cảm ơn bạn dã xem

Next 2. Chỉnh sửa Báo Giá
Table of Contents