1. Tạo và theo dõi mục tiêu KPI

You are here:
< All Topics

Theo dõi mục tiêu là tính năng trong hệ thống để theo dõi mục tiêu.

Theo dõi mục tiêu có sẵn:

 1. Đạt được tổng thu nhập(Thu nhập sẽ được tính theo đơn vị tiền gốc bạn đã chọn (không chuyển đổi))
 2. Invoiced Amount
 3. Chuyển X Khách tìm năng
 4. Gia tăng lượng khách(Không cần liên hệ mục tiêu)
 5. Gia tăng số lượng khách(Có liên hệ mục tiêu)
 6. Tạo hợp đồng theo loại(Được tính từ ngày thêm vào hệ thống)
 7. Tạo hợp đồng theo loại(Được tính từ ngày bắt đầu hợp đồng)
 8. X lần chuyển đổi báo giá (Chỉ tính những bản báo giá được chuyển sang hóa đơn)

Thiết lập Mục tiêu Mới

Để thiết lập mục tiêu mới, hãy chuyển đến Tiện ích -> Theo dõi mục tiêu và nhấp vào nút Mục tiêu mới .

 • Chủ đề – Trường này dành cho mục đích của riêng bạn. Đặt chủ đề để bạn có thể dễ dàng nhận ra mục tiêu của mình.
 • Loại mục tiêu – Các loại mục tiêu được giải thích ở trên bài viết này.
 • Thành tích – Eq. Nếu loại mục tiêu là Chuyển đổi X Khách hàng tiềm năng . Đây là tổng số khách hàng tiềm năng cần chuyển đổi để có thể đạt được mục tiêu này. Trường thành tích cũng có thể là và số tiền khi đặt loại mục tiêu Đạt được Tổng thu nhập .
 • Ngày bắt đầu – Khi thành tích cho mục tiêu này bắt đầu.
 • Ngày kết thúc – Khi thành tích cho mục tiêu này kết thúc.
 • Mô tả – Mô tả dành cho mục đích của riêng bạn.
 • Thông báo cho nhân viên khi mục tiêu đạt được – Bạn có muốn thông báo cho tất cả nhân viên khi mục tiêu này đạt được không.
 • Thông báo cho nhân viên khi mục tiêu không đạt được- Bạn có muốn thông báo cho tất cả nhân viên khi mục tiêu này không đạt được không.
Bạn cần phải thiết lập cron job nếu bạn muốn nhân viên được thông báo về kết quả mục tiêu này.

Có thể thông báo mục tiêu cho nhân viên sẽ không tới được vì bộ lập lịch cron. Cron đang chạy 5 phút một lần hoặc tùy theo bộ phận kỹ thuật. Trong khi đó, bạn có tùy chọn thông báo thủ công cho các nhân viên về mục tiêu này.

Next 2. Xuất tập tin PDF lớn
Table of Contents