1. Tạo Phiếu chi

You are here:
< All Topics

Việc có Phiếu thu trên hệ thống thì không thể nào thiếu phiếu chi, dưới đây là cách tạo phiếu chi

1. Ở menu, chọn Phiếu chi

2. Chọn Báo cáo Phiếu chi

3. Điền thông tin phiếu chi, đính kèm biên lai (nếu có)

4. Nhấn Lưu lại

Trên là Hướng dẫn tạo phiếu chi

Next 2. Chỉnh sửa phiếu chi
Table of Contents