1. Tạo mới nhân viên

You are here:
< All Topics

Để tạo mới 1 nhân viên, bạn làm theo các bước sau

1. Bạn đăng nhập vào khu vực dành cho quản trị viên bằng link mà bên Paroda đã cung cấp cho bạn

2. Ở Menu bạn chọn Thiết lập

3. Sau đó bạn chọn Nhân viên

4. Chọn Nhân viên mới để tạo mới

5. Điền thông tin nhân viên mới có và cần vào mẫu

6. Điều chỉnh quyền hạn cho nhân viên

7. Sau khi điền xong thì nhấn lưu lại để tạo

8. Xem màn hình dashboard nhân viên mới sau khi tạo.

Trên là hướng dẫn tạo Nhân viên mới trên Admin.

Next 2. Quyền
Table of Contents