1. Các trường tự tạo

You are here:
< All Topics

Ở hệ thống này, bạn có thể thêm một trường mới hoàn toàn để phục vụ công việc của bạn

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Các trường tự tạo

3. Chọn Trường tự tạo mới để tạo

4. Điền các thông tin của trường tự tạo như Liên quan đến Mục nào, tên gì, Loại,.

 

 

5. Sau khi điền xong thì nhấn Lưu

Next 2. Tùy chỉnh và định dạng file PDF
Table of Contents